เรียน
  บริษัท
การวิเคราะห์หาเยื่อใย (Fibre Analyzer)
                      
                 เยื่อใยคือ คาร์โบเครตที่พบมากในพืชซึ่งประกอบด้วย  เซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส  และลิกนิน  การวิเคราะห์
คาร์โบไฮเดรตในอาหารสัตว์ด้วยวิธี Proximate นั้น ไม่สามารถวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรตได้โดยตรง แต่เป็นการวิเคราะห์สาร
ที่ทนต่อการย่อยด้วยกรดและด่างซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเยื่อใย (Crude fiber)   เป็นกลุ่มโครงสร้างของพืชรวมทั้ง
ลิกนินซึ่งไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตด้วย และ Nitrogen free extract (NFE) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่าย เช่น แป้ง และน้ำตาล
                 เนื่องจากการวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใยด้วยวิธี Proximate ไม่สามารถ
วิเคราะห์ส่วนที่เป็นโครงสร้างของพืชเช่น เพคติน เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน
ซึ่งบางส่วนอาจละลายมาอยู่ในส่วนของ   NFE   ทำให้ค่าที่ได้ไม่ถูกต้องนัก
นอกจากนี้ยังไม่สามารถแยกองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชได้ จึงทำให้การ
วิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย
อีก 2 ชนิดคือ   1. Neutral detergent fibre (NDF)  คือผนังเซลล์ทั้งหมดซึ่ง
ประกอบด้วย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน 2. Acid detergent fibre (ADF)
คือลิกนินและเซลลูโลส ดังนั้นถ้าหักส่วนของ ADF ออกจาก NDF จะได้ค่าของ
เฮมิเซลลูโลส เพื่อให้ได้ค่าการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำ  ซึ่งมีผลต่อการ
ประเมินคุณค่าทางโภชนาในอาหารสัตว์ (Ishler V and Gabriell V. 2001. Dairy
& animal; science. 1-9.)
       
 
       
ถุง Fibrebag                     เทคนิคการวิเคราะห์เยื่อใยมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์ด้วยเตาให้ความร้อนและ
เครื่องแก้วแบบดั่งเดิม การใช้เครื่องกึ่งอัตโนมัติแบบถ้วย ทำให้ผู้ใช้งานต้องอยู่หน้าเครื่องมือ
เพื่อเติมสารเคมี   และเปิดปิดวาล์วต่างๆ เอง  ผู้ใช้งานจึงมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีที่เป็น
อันตรายได้  แต่การวิเคราะห์เยื่อใยด้วยเทคนิค  Fibrebag  ด้วยเครื่องวิเคราะห์เยื่อใยแบบ
อัตโนมัติ   Fibretherm  สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้   นอกจากนี้ยังช่วยให้
การทำงานมีความสะดวกและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น

Downlad Catalogue   Catalogue  
 

ข้อดีและประโยชน์ของเครื่องวิเคราะห์เยื่อใย (Fibretherm) มีดังนี้

 
• วิเคราะห์ตัวอย่างได้สูงสุดครั้งละ 12 ตัวอย่าง  
   ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการวิเคราะห์
• เติมกรด ด่าง และน้ำล้างแบบอัตโนมัติ ซึ่งควบคุมผ่านโปรแกรม
  ทำให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสสารเคมี
  ที่เป็นอันตรายโดยตรง
• มีความถูกต้องและแม่นยำสูง เนื่องจากตัวอย่างตัวอยู่ในถุง Fibrebag
  ตลอดกระบวนการทำงาน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะหรือผ่านการกรอง
• มีการทำงานแบบระบบปิด ไม่ต้องทำงานภายในตู้ดูดควัน
 
 
               เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้งานของเครื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดสัมมนา
ในหลักสูตร “การวิเคราะห์ไขมันและเยื่อใยแบบต่อเนื่องด้วยวิธีอัตโนมัติ”
ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ณ บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด ห้องลีลาวดี 1 ชั้น 5
                หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โปรดกรอกรายละเอียดใน
“ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา”และส่งกลับ มายังบริษัทฯ (ที่นั่งจำนวนจำกัด)
                รายละเอียดการสัมมนา (คลิก)
                ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา (คลิก)
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
โทร. 02 1854333 ต่อ 2133 -2134  แฟกซ์ 0 2331 8809
Email :
info@spcgroup.co.th  
 
 
 
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
Scientific Promotion   Co., Ltd.

1759 Soi Wachirathamsatit 57 Sukhumvit 101/1 Rd. Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel : 02 185 4333                    Email : info@spcgroup.co.th               www.spcgroup.co.th