พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ มีแหล่งพลังงานจากพืชชนิดต่างๆ หรือวัสดุเหลือจากภาคเกษตรกรรมที่สามารถหาได้ง่าย

และวิธีที่ผู้ประกอบการนิยมใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลคือการเผาไหม้

การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลโดยการเผาไหม้

การเผา (Combustion and Gasification) คือ ผลิตความร้อนโดยตรงได้องค์ประกอบเชื้อเพลิงที่มีค่าพลังงานความร้อนสูง ชีวมวลที่ใช้มีหลากหลายประเภท เช่น เศษวัสดุทางการเกษตร เศษไม้จากอุตสาหกรรมเป็นต้น โดยเตาเผาที่นิยมใช้มีหลายแบบ เช่น เตาผลิตแก๊สเบดนิ่งแบบไหลขึ้น (Fixed Bed Updraft) และเตาผลิตแก๊สแบบฟลูอิไดซ์เบด (Fluidized Bed) ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่ในการคัดเลือกวัสดุเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความชื้น (Humidity) และปริมาณนํ้าของวัสดุ (Water Content) ถือเป็นปัจจัยหลัก

CombustionandGasification

 

วิธีการหาความชื้น
การวัดความชืื้นโดยตรง (Direct Method) เป็นการวัดปริมาณที่มีอยู่ในอาหารโดยตรง สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การแยกเอานํ้าออกด้วยวิธีทางกายภาพ เช่น การอบแห้งเพื่อทำให้นํ้าระเหยออกไป หรือการใช้วิธีการทางเคมี โดยการใช้สารเคมีทำปฏิกิริยากับนํ้า เป็นต้น วิธีการวัดโดยตรงเป็นการวัดที่ทำลายตัวอย่าง ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความถูกต้องแตกต่างกัน วิธีที่มีการยอมรับกันทั่วไปว่ามีความถูกต้องแม่นยำสูง แต่ใช้ระยะเวลานานจึงจะทราบผลและวิธีการทำหลายขั้นตอน

DirectMethod

 

 

 

การวัดโดยอ้อม (Indirect Method)
เป็นการวัดสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การวัดความชื้นโดยทางอ้อมมีจุดเด่นคือรู้ผลเร็ว สะดวกและทำได้บ่อย จุดด้อยคือ ค่าที่ได้จากการวัดเป็นค่าโดยประมาณการ และเครื่องวัดความชื้นที่ดีควรมีระบบการชดเชยอุณหภูมิในการวัดเพื่อความแม่นยำของค่าที่วัดได้ การวัดโดยอ้อมวัดได้หลายวิธี เช่น การวัดความต้านทานไฟฟ้า (Resistance), ความจุไฟฟ้า (Capacitance), ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

IndirectMethod

 

บริษัท Schaller เป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิตเครื่องวัดความชื้น ตามมาตรฐานสากล EN ISO/IEC 17025:2007 จากประเทศออสเตรีย ได้มองเห็นถึงปัญหาในการคัดเลือกวัสดุสำหรับนำไปผลิตพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) จึงผลิตเครื่องวัดความชื้นและปริมาณนํ้าในชีวมวล เพื่อมาใช้ในการวัดปริมาณนํ้า (Water Content) ในตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการวัดไม่ถึง 5 นาที นอกจากนี้ สามารถเลือกวัดค่าตามชนิดของตัวอย่างได้ เช่น เศษไม้ เปลือกไม้ เนื้อไม้ ขี้เลื่อย และเปลือกข้าวโพด เป็นต้น รวมถึงสามารถเพิ่มเติมตัวเลือกพิเศษ คือ หัววัด (Probe) ที่ใช้เฉพาะกับตัวอย่างนั้นๆ เพิ่มฟังก์ชั่นการวัดความหนาแน่น (Bulk Density) ฟังก์ชั่นการวัดนํ้าหนักรวมของตัวอย่าง (Bone Dry Weight), ปริ้นเตอร์, ซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกค่าและอ่านค่าใน คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
เพื่อสะดวกในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ Schaller เป็นเครื่องมือวัดความชื้นที่ถูกออกแบบมาหลากหลายรุ่น ให้เลือกใช้กับกลุ่มงานหลายๆ ประเภท ไม่ว่าจะเป็น Environment, Foods, Biomass, Material, Buildings, Paper สำหรับการคัดเลือกและตรวจรับตัวอย่าง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเครื่องมือวัดความชื้น

ผลิตภัณฑ์ Schaller รุ่น BLL เป็นเครื่องมือวัดในกลุ่ม Biomass ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายผลิตภัณฑ์ Schaller รุ่น BLL เป็นเครื่องมือวัดในกลุ่ม Biomass ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอ่านค่ารวดเร็ว เลือกใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น เศษไม้ ขี้เลื่อย เป็นต้น เหมาะสำหรับการคัดเลือกและตรวจรับตัวอย่าง โดยไม่ต้องเตรียมตัวอย่างหลายขั้นตอน

Humimeter BLL
Wood Chip Moisture Meter

คุณสมบัติเด่นของตัวเครื่องคุณสมบัติเด่นของตัวเครื่อง
- ช่วงในการวัด Water Content 10 ถึง 50%
- ค่าความละเอียด 0.5% Water Content
- มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
- หัววัดยาว 1 เมตร ต่อกับตัวเครื่อง
- หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบ LCD
- ตัวเครื่องมาพร้อมกล่องไม้สำหรับเก็บรักษา

schaller