ในปัจจุบันพลังงานถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งพลังงานแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป และพลังงานทดแทน

แต่ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับพลังงานทดแทนในรูปของชีวมวล เรานำพลังงานชีวมวลมาใช้ได้อย่างไร? เราสามารถนำพลังงานจากชีวมวลมาใช้ได้ โดยกระบวนการใช้ความร้อนจากการเผาไหม้โดยตรง (Combustion) เมื่อนำชีวมวลมาเผาจะได้ความร้อนออกมาตามค่าความร้อนของชีวมวลแต่ละชนิด ความร้อนที่ได้จากการเผานำไปใช้ในการผลิตไอน้ำที่มีความดันสูง ซึ่งจะนำไอน้ำนี้ไปขับกังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป

ชีวมวลที่ใช้มีหลากหลายประเภท เช่น เศษวัสดุทางการเกษตร เศษไม้จากอุตสาหกรรมเป็นต้น แต่ในการคัดเลือกวัสดุเพื่อนำไปเผาไหม้นั้น ความชื้น (Humidity) และปริมาณน้ำ (Water Content) ของวัสดุถือเป็นปัจจัยหลัก

biomass1

ผลิตภัณฑ์ Schaller เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบมาหลากหลายรุ่น ให้เลือกใช้กับกลุ่มงานหลายๆ ประเภท แต่ในวันนี้เราตะมากล่าวถึงเครื่องวัดค่า Water Content ในกลุ่ม Biomass สำหรับการคัดเลือก โดยส่วนใหญ่โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลจะใช้วิธีการหาปริมาณน้ำ (Water Content) โดยใช้ตู้อบ (Oven) อบหาปริมาณความชื้นในตัวอย่าง และใช้เวลานานจึงจะทราบผล ซื่งทำให้เป็นอุปสรรคในการรับซื้อวัตถุดิบที่ไม่สามารถรอค่าความชื้นได้

บริษัท Schaller จากประเทศออสเตรีย จึงผลิตเครื่องวัดความชื้นและปริมาณน้ำในชีวมวล รุ่น BMA เพื่อมาใช้ในการวัดปริมาณน้ำได้ตั้งแต่ช่วง 5 – 70 % (Water Content)โดยใช้เวลาในการวัดไม่ถึง 5 นาที และอ่านค่าละเอียดได้ถึง 0.1% Water Content นอกจากนี้ สามารถเลือกตั้งค่าชนิดของตัวอย่างที่ทำการวัดได้ เช่น เศษไม้ เปลือกไม้ ขี้เลื่อย และเปลือกข้าวโพด เป็นต้น โดยใช้ตัวอย่างในการวัดเพียง 12 ลิตรต่อครั้ง ด้วยระบบ Infrared ภายในตัวเครื่อง รวมถึงสามารถเพิ่มเติมตัวเลือกพิเศษ เช่นเพิ่มฟังก์ชั่นการวัดความหนาแน่น (Bulk Density), ฟังก์ชั่นการวัดน้ำหนักรวมของตัวอย่าง (Bone Dry Weight), ปริ้นเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกค่าและอ่านค่าในคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการเพิ่มเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อสะดวกในการใช้งาน

Humimeter BMA
Bioenergy Wood Chip Moisture Meter

Schaller3