การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งองค์ประกอบหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการตรวจรักษาสามารถนำกลับมาใช้ซํ้าได้แต่จะต้องได้รับการทำลายเชื้อหรือทำให้ปราศจากเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพหากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาจเจ็บป่วยรุนแรงจนเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย การศีกษาการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาลพบว่าการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพ การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ไม่ดีพอก่อนนำไปใช้ การใช้นํ้ายาทำลายเชื้อที่มีเชื้อจุลชีพปนเปื้อนอยู่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การเลือกประเภทของนํ้ายาที่ใช้ทำลายเชื้อ อุปกรณ์ไม่เหมาะสม หรือการล้างอุปกรณ์การแพทย์นั้นด้วยนํ้าที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่หลังจากทำลายเชื้อเป็นตัวอย่างของสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาลควรให้ความสำคัญต่อการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันผู้ป่วยจากการ ได้รับเชื้อจากการใช้อุปกรณ์การแพทย์

ทาง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก ได้พยายามส่งเสริมและเน้นให้ลูกค้าโรงพยาบาลโดยเฉพาะหน่วยจ่ายกลาง ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อที่มีประสิทธิภาพด้วยการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พร้อมทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้าชนิดสูญญากาศเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบฟอร์มัลดีไฮลด์ และเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสม่า สามารถใช้กับวัสดุหลากหลายตามความเหมาะสม และมีหลายขนาดให้เลือก

mmm1

MMM2 MMM MMM3
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
ชนิดสูญญากาศระบบอัตโนมัติ
รุ่น Selectomat SL, MMM, Germany
  เครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์
พร้อมทำลายเชื้อและเป่าแห้งอัตโนมัติ
รุ่น Uniclean Pll-10, MMM, Germany